1 براي اضافه كردن جعبه متن در نوشته ............... را بايد انتخاب كرد .
الف) TEXT BOX
ب) LINE COLOR
ج) AUTO SHAPE
د) GROUP
2 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
3 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
4 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
5 كدام يك از TAB هاي زير براي ايجاد يك خط قائم استفاده مي شود؟
الف) BAR TAB
ب) DECIMAL TAB
ج) RIGHT TAB
د) CENTER TAB
6 براي قرار دان يك ته زمينه در متن از چه گزينه اي استفاده مي شود؟
الف) background
ب) watermark
ج) page number
د) page color
7 فشردن همزمان كليدهاي [+CTRL‌باعث مي شود كه نوشته .....................
الف) بزرگ شود
ب) كوچك شود
ج) كج شود
د) زير خط دار شود
8 جهت انصراف از آخرین عمل انجام شده ،کدام یک ازکلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟
الف) Ctrl+C
ب) Ctrl +X
ج) Ctrl +V
د) Ctrl +Z
9 کدام گزینه معرف سایت است
الف) http://daneshmand.blogfa.com
ب) www.daneshmand.com
ج) daneshmand@yahoo.com
د) هر سه مورد
10 برای درج لوگوی وبلاگ از کدام بخش استفاده می کنیم
الف) درج عکس
ب) ویرایش قالب
ج) تنظیمات وبلاگ
د) لینک روزانه
11 برای انتخاب کل متن از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) ctrl +a
ب) ctrl+all
ج) سه بار کلیک
د) drag
12 برای درج لوگوی وبلاگ از کدام بخش استفاده می کنیم
الف) درج عکس
ب) ویرایش قالب
ج) تنظیمات وبلاگ
د) لینک روزانه
13 كليدهاي تركيبي فرمان Closeدر يک پنجره چيست ؟
الف) Ctrl+M
ب) Alt+F2
ج) Alt+F4
د) Ctrl+F2
14 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
15 کدام‌یک از شبکه‌های زیر در حد یک ساختمان به کار می‌رود؟
الف) LAN
ب) MAN
ج) WAN
د) هر سه مورد
16 کدام‌یک از شبکه‌های زیر در حد یک ساختمان به کار می‌رود؟
الف) LAN
ب) MAN
ج) WAN
د) هر سه مورد
17 کدام‌یک از شبکه‌های زیر در حد یک ساختمان به کار می‌رود؟
الف) LAN
ب) MAN
ج) WAN
د) هر سه مورد
18 بخشی از صفحه وب که وقتی علامت موس به آن بخش منتقل می‌شود، علامت آن به شکل «دست» تبدیل
می‌شود، .......... نام دارد.
الف) URL (آدرس)
ب) Download (بارگذاري)
ج) Link (پيوند)
د) IE (مرورگر اينترنت)
19 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
20 به آدرس هر صفحه وب، ............ گفته می‌شود.
الف) پیوند
ب) URL
ج) IE
د) Home Page
21 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
22 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
23 در مقابل فیلد کدام‌یک از گزینه‌های زیر، باید آدرس فردی که نامه الکترونیکی قرار است برای او ارسال شود را نوشت؟
الف) TO
ب) CC
ج) BCC
د) Subject
24 کدام‌یک از گزینه‌های زیر به معنی پست الکترونیکی است؟
الف) WWW
ب) E-mail
ج) Chat
د) E-Commerce
25 برای ذخیره کردن یک عکس از اینترنت، چه کار می‌کنید؟
الف) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Picture As… را انتخاب می‌کنیم.
ب) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب می‌کنیم.
ج) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Show Picture را انتخاب می‌کنیم.
د) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Target As… را انتخاب می‌کنیم.
26 در مقابل فیلد کدام‌یک از گزینه‌های زیر، باید موضوع ایمیل را نوشت؟
الف) Subject
ب) TO
ج) CC
د) BCC
27 براي بازديد وب سا يت هاي موتورجستجوGoogle فارسي ازكدام URL استفاده مي كنيد ؟
الف) www.google.com
ب) www.go.com/fa
ج) www.google.com/fa
د) www.google.org/fa
28 نامه های خوانده نشده در پوشه inbox به چه صورت نمایش می یابد؟
الف) زیرخط دار
ب) پررنگ
ج) مورب
د) تفاوتی با سایر نامه ها ندارد
29 كليدهاي تركيبي فرمان Closeدر يک پنجره چيست ؟
الف) Ctrl+M
ب) Alt+F2
ج) Alt+F4
د) Ctrl+F2
30 كليدهاي تركيبي فرمان Closeدر يک پنجره چيست ؟
الف) Ctrl+M
ب) Alt+F2
ج) Alt+F4
د) Ctrl+F2
31 تر كيب كدام يک از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود ؟
الف) Cutو Copy
ب) Copyو Paste
ج) Cut و Paste
د) Cutو Delete
32 کلید میان بر New Tab چیست ؟
الف) ctrl +t
ب) ctrl+n
ج) ctrl+j
د) ctrl+tab
33 در پست الکترونیکی کدام پوشه حاوی میل های حذف شده است
الف) delete
ب) recycle bin
ج) trash
د) old message
34 در پست الکترونیکی کدام پوشه حاوی میل های حذف شده است
الف) delete
ب) recycle bin
ج) trash
د) old message
35 در پست الکترونیکی کدام گزینه در پاسخ به پیام رسیده مورد استفاده قرار می گیرد
الف) reply
ب) reply all
ج) contacr
د) forward
36 كدام يك از TAB هاي زير براي ايجاد يك خط قائم استفاده مي شود؟
الف) BAR TAB
ب) DECIMAL TAB
ج) RIGHT TAB
د) CENTER TAB
37 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
38 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
39 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
40 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
41 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
42 براي قرار دان يك ته زمينه در متن از چه گزينه اي استفاده مي شود؟
الف) background
ب) watermark
ج) page number
د) page color
43 كدام يك از TAB هاي زير براي ايجاد يك خط قائم استفاده مي شود؟
الف) BAR TAB
ب) DECIMAL TAB
ج) RIGHT TAB
د) CENTER TAB
44 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
45 كدام يك از TAB هاي زير براي ايجاد يك خط قائم استفاده مي شود؟
الف) BAR TAB
ب) DECIMAL TAB
ج) RIGHT TAB
د) CENTER TAB
46 جهت انصراف از آخرین عمل انجام شده ،کدام یک ازکلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟
الف) Ctrl+C
ب) Ctrl +X
ج) Ctrl +V
د) Ctrl +Z
47 فشردن همزمان كليدهاي [+CTRL‌باعث مي شود كه نوشته .....................
الف) بزرگ شود
ب) كوچك شود
ج) كج شود
د) زير خط دار شود
48 کدام گزینه معرف سایت است
الف) http://daneshmand.blogfa.com
ب) www.daneshmand.com
ج) daneshmand@yahoo.com
د) هر سه مورد
49 برای درج لوگوی وبلاگ از کدام بخش استفاده می کنیم
الف) درج عکس
ب) ویرایش قالب
ج) تنظیمات وبلاگ
د) لینک روزانه
50 برای انتخاب کل متن از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) ctrl +a
ب) ctrl+all
ج) سه بار کلیک
د) drag
51 كليدهاي تركيبي فرمان Closeدر يک پنجره چيست ؟
الف) Ctrl+M
ب) Alt+F2
ج) Alt+F4
د) Ctrl+F2
52 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
53 کدام‌یک از شبکه‌های زیر در حد یک ساختمان به کار می‌رود؟
الف) LAN
ب) MAN
ج) WAN
د) هر سه مورد
54 کدام‌یک از شبکه‌های زیر در حد یک ساختمان به کار می‌رود؟
الف) LAN
ب) MAN
ج) WAN
د) هر سه مورد
55 بخشی از صفحه وب که وقتی علامت موس به آن بخش منتقل می‌شود، علامت آن به شکل «دست» تبدیل
می‌شود، .......... نام دارد.
الف) URL (آدرس)
ب) Download (بارگذاري)
ج) Link (پيوند)
د) IE (مرورگر اينترنت)
56 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
57 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
58 به آدرس هر صفحه وب، ............ گفته می‌شود.
الف) پیوند
ب) URL
ج) IE
د) Home Page
59 در مقابل فیلد کدام‌یک از گزینه‌های زیر، باید آدرس فردی که نامه الکترونیکی قرار است برای او ارسال شود را نوشت؟
الف) TO
ب) CC
ج) BCC
د) Subject
60 کدام‌یک از گزینه‌های زیر به معنی پست الکترونیکی است؟
الف) WWW
ب) E-mail
ج) Chat
د) E-Commerce
61 برای ذخیره کردن یک عکس از اینترنت، چه کار می‌کنید؟
الف) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Picture As… را انتخاب می‌کنیم.
ب) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب می‌کنیم.
ج) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Show Picture را انتخاب می‌کنیم.
د) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Target As… را انتخاب می‌کنیم.
62 در مقابل فیلد کدام‌یک از گزینه‌های زیر، باید موضوع ایمیل را نوشت؟
الف) Subject
ب) TO
ج) CC
د) BCC
63 براي بازديد وب سا يت هاي موتورجستجوGoogle فارسي ازكدام URL استفاده مي كنيد ؟
الف) www.google.com
ب) www.go.com/fa
ج) www.google.com/fa
د) www.google.org/fa
64 نامه های خوانده نشده در پوشه inbox به چه صورت نمایش می یابد؟
الف) زیرخط دار
ب) پررنگ
ج) مورب
د) تفاوتی با سایر نامه ها ندارد
65 كليدهاي تركيبي فرمان Closeدر يک پنجره چيست ؟
الف) Ctrl+M
ب) Alt+F2
ج) Alt+F4
د) Ctrl+F2
66 كليدهاي تركيبي فرمان Closeدر يک پنجره چيست ؟
الف) Ctrl+M
ب) Alt+F2
ج) Alt+F4
د) Ctrl+F2
67 تر كيب كدام يک از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود ؟
الف) Cutو Copy
ب) Copyو Paste
ج) Cut و Paste
د) Cutو Delete
68 فشردن همزمان كليدهاي [+CTRL‌باعث مي شود كه نوشته .....................
الف) بزرگ شود
ب) كوچك شود
ج) كج شود
د) زير خط دار شود
69 براي قرار دان يك ته زمينه در متن از چه گزينه اي استفاده مي شود؟
الف) background
ب) watermark
ج) page number
د) page color
70 براي قرار دان يك ته زمينه در متن از چه گزينه اي استفاده مي شود؟
الف) background
ب) watermark
ج) page number
د) page color
71 كدام يك از TAB هاي زير براي ايجاد يك خط قائم استفاده مي شود؟
الف) BAR TAB
ب) DECIMAL TAB
ج) RIGHT TAB
د) CENTER TAB
72 براي قرار دان يك ته زمينه در متن از چه گزينه اي استفاده مي شود؟
الف) background
ب) watermark
ج) page number
د) page color
73 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
74 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
75 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
76 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
77 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
78 كدام يك از TAB هاي زير براي ايجاد يك خط قائم استفاده مي شود؟
الف) BAR TAB
ب) DECIMAL TAB
ج) RIGHT TAB
د) CENTER TAB
79 براي قرار دان يك ته زمينه در متن از چه گزينه اي استفاده مي شود؟
الف) background
ب) watermark
ج) page number
د) page color
80 جهت انصراف از آخرین عمل انجام شده ،کدام یک ازکلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟
الف) Ctrl+C
ب) Ctrl +X
ج) Ctrl +V
د) Ctrl +Z
81 فشردن همزمان كليدهاي [+CTRL‌باعث مي شود كه نوشته .....................
الف) بزرگ شود
ب) كوچك شود
ج) كج شود
د) زير خط دار شود
82 کدام گزینه معرف سایت است
الف) http://daneshmand.blogfa.com
ب) www.daneshmand.com
ج) daneshmand@yahoo.com
د) هر سه مورد
83 برای درج لوگوی وبلاگ از کدام بخش استفاده می کنیم
الف) درج عکس
ب) ویرایش قالب
ج) تنظیمات وبلاگ
د) لینک روزانه
84 برای انتخاب کل متن از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) ctrl +a
ب) ctrl+all
ج) سه بار کلیک
د) drag
85 كليدهاي تركيبي فرمان Closeدر يک پنجره چيست ؟
الف) Ctrl+M
ب) Alt+F2
ج) Alt+F4
د) Ctrl+F2
86 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
87 کدام‌یک از شبکه‌های زیر در حد یک ساختمان به کار می‌رود؟
الف) LAN
ب) MAN
ج) WAN
د) هر سه مورد
88 کدام‌یک از شبکه‌های زیر در حد یک ساختمان به کار می‌رود؟
الف) LAN
ب) MAN
ج) WAN
د) هر سه مورد
89 بخشی از صفحه وب که وقتی علامت موس به آن بخش منتقل می‌شود، علامت آن به شکل «دست» تبدیل
می‌شود، .......... نام دارد.
الف) URL (آدرس)
ب) Download (بارگذاري)
ج) Link (پيوند)
د) IE (مرورگر اينترنت)
90 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
91 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
92 به آدرس هر صفحه وب، ............ گفته می‌شود.
الف) پیوند
ب) URL
ج) IE
د) Home Page
93 کدام‌یک از گزینه‌های زیر به معنی پست الکترونیکی است؟
الف) WWW
ب) E-mail
ج) Chat
د) E-Commerce
94 در مقابل فیلد کدام‌یک از گزینه‌های زیر، باید آدرس فردی که نامه الکترونیکی قرار است برای او ارسال شود را نوشت؟
الف) TO
ب) CC
ج) BCC
د) Subject
95 برای ذخیره کردن یک عکس از اینترنت، چه کار می‌کنید؟
الف) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Picture As… را انتخاب می‌کنیم.
ب) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب می‌کنیم.
ج) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Show Picture را انتخاب می‌کنیم.
د) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Target As… را انتخاب می‌کنیم.
96 برای ذخیره کردن یک عکس از اینترنت، چه کار می‌کنید؟
الف) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Picture As… را انتخاب می‌کنیم.
ب) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب می‌کنیم.
ج) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Show Picture را انتخاب می‌کنیم.
د) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Target As… را انتخاب می‌کنیم.
97 برای ذخیره کردن یک عکس از اینترنت، چه کار می‌کنید؟
الف) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Picture As… را انتخاب می‌کنیم.
ب) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب می‌کنیم.
ج) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Show Picture را انتخاب می‌کنیم.
د) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Target As… را انتخاب می‌کنیم.
98 در مقابل فیلد کدام‌یک از گزینه‌های زیر، باید موضوع ایمیل را نوشت؟
الف) Subject
ب) TO
ج) CC
د) BCC
99 براي بازديد وب سا يت هاي موتورجستجوGoogle فارسي ازكدام URL استفاده مي كنيد ؟
الف) www.google.com
ب) www.go.com/fa
ج) www.google.com/fa
د) www.google.org/fa
100 نامه های خوانده نشده در پوشه inbox به چه صورت نمایش می یابد؟
الف) زیرخط دار
ب) پررنگ
ج) مورب
د) تفاوتی با سایر نامه ها ندارد
101 كليدهاي تركيبي فرمان Closeدر يک پنجره چيست ؟
الف) Ctrl+M
ب) Alt+F2
ج) Alt+F4
د) Ctrl+F2
102 برای انتخاب کل متن از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) ctrl +a
ب) ctrl+all
ج) سه بار کلیک
د) drag
103 برای درج لوگوی وبلاگ از کدام بخش استفاده می کنیم
الف) درج عکس
ب) ویرایش قالب
ج) تنظیمات وبلاگ
د) لینک روزانه
104 كدام يك از TAB هاي زير براي ايجاد يك خط قائم استفاده مي شود؟
الف) BAR TAB
ب) DECIMAL TAB
ج) RIGHT TAB
د) CENTER TAB
105 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
106 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
107 به آدرس هر صفحه وب، ............ گفته می‌شود.
الف) پیوند
ب) URL
ج) IE
د) Home Page
108 در مقابل فیلد کدام‌یک از گزینه‌های زیر، باید موضوع ایمیل را نوشت؟
الف) Subject
ب) TO
ج) CC
د) BCC
109 براي بازديد وب سا يت هاي موتورجستجوGoogle فارسي ازكدام URL استفاده مي كنيد ؟
الف) www.google.com
ب) www.go.com/fa
ج) www.google.com/fa
د) www.google.org/fa
110 نامه های خوانده نشده در پوشه inbox به چه صورت نمایش می یابد؟
الف) زیرخط دار
ب) پررنگ
ج) مورب
د) تفاوتی با سایر نامه ها ندارد
111 در صورت ارسال موفق پیام چه پیامی از سمت سیستم ظاهر می شود
الف) message send
ب) message sent
ج) message succefully
د) your message finished
112 برای نمایش اسلاید از کدام کلید فوری استفاده می کنیم
الف) f5
ب) f1
ج) shift +f5
د) shift +f1
113 برای نمایش اسلاید از کدام کلید فوری استفاده می کنیم
الف) f5
ب) f1
ج) shift +f5
د) shift +f1
114 در صورت ارسال موفق پیام چه پیامی از سمت سیستم ظاهر می شود
الف) message send
ب) message sent
ج) message succefully
د) your message finished
115 برای نمایش اسلاید ها از اسلاید جاری کدام گزینه را استفاده می کنیم
الف) F5
ب) F1
ج) shift+f1
د) shift+f5
116 پسوند فایلهای powerpoint نسخه 2007 کدام گزینه است
الف) ptt
ب) ppt
ج) rprt
د) pptx
117 پسوند فایلهای powerpoint نسخه 2007 کدام گزینه است
الف) ptt
ب) ppt
ج) rprt
د) pptx
118 کدام گزینه یک وب سایت است
الف) username@webname.domain
ب) www.webname.domain
ج) weblog.webname.domain
د) www.web.weblog.domain
119 برای انتخاب یک پاراگراف از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) select all
ب) ctrl +a
ج) دابل کلیک
د) سه بار کلیک
120 به عمل بارگذاری مطلب بر روی اینترنت گفته می شود
الف) loading
ب) extract
ج) download
د) upload
121 ارتباط با اینترنت از طریق خطوط پر سرعت از طریق شرکتهای ...... صورت می گیرد
الف) PAP
ب) ISP
ج) PPOE
د) STMP
122 در پست الکترونیکی کدام پوشه حاوی میل های حذف شده است
الف) delete
ب) recycle bin
ج) trash
د) old message
123 در پست الکترونیکی کدام گزینه در پاسخ به پیام رسیده مورد استفاده قرار می گیرد
الف) reply
ب) reply all
ج) contacr
د) forward
124 در صورت ارسال موفق پیام چه پیامی از سمت سیستم ظاهر می شود
الف) message send
ب) message sent
ج) message succefully
د) your message finished
125 اگر بخواهیم یک جلوه اعمال کنیم که فقط موضوع موجود را برجسته و شاخص نمایش دهد از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) emphasis
ب) entrance
ج) exit
د) best object
126 برای اعمال یک جلوه بر روی انتقال اسلایدها از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) effect
ب) animation
ج) transition
د) add efect
127 برای تقسیم سلول از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) split
ب) merge
ج) text direction
د) cell alignment
128 به حالتی از نگارش که در آن همه حروف درشت باشد ......... گفته می شود
الف) lower case
ب) Upper case
ج) Toggle
د) Capitalize
129 حالتی که می توان متن را روی تصویر درج کرد
الف) behind
ب) infront
ج) in line
د) tight
130 کدام گزینه برای ورود به پست الکترونیک کاربرد دارد
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
131 برای تعیین جهت متن از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) text direction
ب) cell alignment
ج) split
د) merge
132 می خواهیم یک سایت را مجددا باز کنیم آن را .......... می کنیم
الف) open
ب) load
ج) refresh
د) upload
133 برای شکستن صفحه کدام گزینه را انتخاب می کنیم
الف) column break
ب) page break
ج) cover page
د) text break
134 برای ایجاد گزارش در ادغام پستی کدام گزینه کاربرد دارد
الف) match field
ب) auto chech
ج) select recipient
د) insert field
135 برای ادغام پستی ضروری ترین گام چیست ؟
الف) تهیه متن
ب) انتخاب جدول
ج) ایجاد جدول
د) انتخاب فیلد
136 از چه شبكه اي براي اتصال دفاتر يك سازمان در يك شهر صورت مي گيرد و ميتوانند اختصاصي يا عمومي باشند ؟
الف) شبكه WAN
ب) شبكه LAN
ج) شبكهMAN
د) شبكه اينترنت
137 برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می‌شود؟
الف) Alt+Ctrl
ب) Alt+Shift
ج) Ctrl+Enter
د) Home
138 کلید Ctrl+ S جهت -------------- استفاده می‌شود.
الف) ایجاد سند
ب) باز کردن سند
ج) ذخیره سند
د) حذف سند
139 در ترازبندی پاراگراف گزینه Justify جهت ترازبندی ........ استفاده می‌شود؟
الف) راست
ب) چپ
ج) وسط
د) دوطرفه
140 گزینه Line Spacing جهت ...................... استفاده می‌شود؟
الف) تنظیم فاصله بین حروف
ب) تنظیم فاصله بین پاراگراف‌ها استفاده
ج) تنظیم فاصله بین سطرهای پاراگراف
د) ترازبندی
141 گزینه Line Spacing جهت ...................... استفاده می‌شود؟
الف) تنظیم فاصله بین حروف
ب) تنظیم فاصله بین پاراگراف‌ها استفاده
ج) تنظیم فاصله بین سطرهای پاراگراف
د) ترازبندی
142 برای تعیین جهت کاغذ به‌صورت عمودی از گزینه ....... استفاده می‌شود.
الف) Portrate
ب) Landscape
ج) Papersize
د) Pagelayout
143 برای تعیین جهت کاغذ به‌صورت عمودی از گزینه ....... استفاده می‌شود.
الف) Portrate
ب) Landscape
ج) Papersize
د) Pagelayout
144 براي اينكه فاصله حاشيه كاغذ از پايين را تنظيم كنيم كدام گزينه را بايد تغيير داد ؟
الف) BOTTOM
ب) LEFT
ج) RIGHT
د) TOP
145 براي تغيير در اندازه صفحه كاري استفاده از كدام گزينه صحيح مي باشد ؟
الف) PAGE SETUP
ب) PRINT PREVIEW
ج) LINE SPACING
د) OUTSIDE BORDER
146 گزينه PRINT PREVIEW براي چه كاري مناسب است ؟
الف) پيش نمايش قبل از چاپ
ب) چاپ كردن صفحه مورد نظر
ج) ديدن مشخصات صفحه كاري
د) بستن صفحه كاري و ورود به چاپ
147 اگر در هنگام عمليات چاپ در قسمت PAGES عبارت 14-19 را تايپ كنيم چند برگ چاپ مي شود ؟
الف) 5
ب) 6
ج) 7
د) 8
148 انتخاب گزينه CURRENT PAGE در هنگام چاپ صفحات باعث مي شود كه ............ چاپ شود.
الف) صفحه جاري
ب) صفحه اول و آخر
ج) صفحات انتخاب شده توسط كاربر
د) همه صفحات
149 برای ضخیم شدن متن انتخاب شده در نرم افزار word از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
الف) Italic
ب) Bold
ج) Under line
د) Shadow
150 برای ترسیم یک دایره بوسیله ابزارoval یا یک مربع بوسیله ابزار rectangle کافی است کلید . . . . را در حین درگ کردن اشاره گر پایین نگه داریم.
الف) ctrl
ب) shift+ctrl
ج) alt
د) shift
151 براي تراز كردن يك نوشته آن نوشته مي بايست يك ............... باشد.
الف) فقط پاراگراف
ب) يك خط
ج) فرقي ندارد
د) روي نوشته هم كار مي كند اماقابل مشاهده نيست. اما روي پاراگراف قابل مشاهده است.
152 از كدام زبانه براي ادغام نامه هاي پستي استفاده مي شود؟
الف) review
ب) view
ج) mailings
د) developer
153 برای اضافه کردن خط کش به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟الف) سر برگ Review گزینه Ruler
ب) سر برگ Insert گزینه Ruler
ج) سر برگ View گزینه Ruler
د) همه موارد
154 برای ایجاد سرصفحه و پاصفحه از کدام گزینه استفاده می‌شود؟
الف) Insert | Header & Footer
ب) Insert | symbols
ج) view | Header And Footer
د) Insert | page
155 گزینه Line Spacing جهت ...................... استفاده می‌شود؟
الف) تنظیم فاصله بین حروف
ب) تنظیم فاصله بین پاراگراف‌ها استفاده
ج) تنظیم فاصله بین سطرهای پاراگراف
د) ترازبندی
156 پسوند فایل‌هاي ورد 2007 کدام است؟
الف) docx
ب) doc
ج) dotx
د) txt
157 برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس از چه کلید میانبری استفاده می‌شود؟
الف) Alt+Ctrl
ب) Alt+Shift
ج) Ctrl+Enter
د) Home
158 چه شبكه اي جزء شبكه هاي خصوصي درون سازمان است ؟
الف) اينترنت
ب) بيت بيت
ج) اينترانت
د) آرپانت
159 گستردگي عمل شبكه هاي LAN نسبت به شبكه هايWAN:
الف) كمتر است
ب) بيشتر است
ج) يكسان است
د) به شكل ظاهري شبكه محلي بستگي دارد
160 حالتی که می توان متن را روی تصویر درج کرد
الف) behind
ب) infront
ج) in line
د) tight
161 حالتی که در آن متن به صورت چفت شده در اطراف تصویر قرار می گیرد
الف) tight
ب) keep
ج) near
د) in front
162 کلید فوری replace ............ است
الف) ctrl+H
ب) ctrl+F
ج) Ctrl+R
د) Ctrl+p
163 به عمل تقسیم سلول گفته می شود
الف) merge
ب) split
ج) text direction
د) drawing
164 به عمل بارگذاری مطلب بر روی اینترنت گفته می شود
الف) loading
ب) extract
ج) download
د) upload
165 کدام گزینه یک وب سایت است
الف) username@webname.domain
ب) www.webname.domain
ج) weblog.webname.domain
د) www.web.weblog.domain
166 پسوند فایلهای powerpoint نسخه 2007 کدام گزینه است
الف) ptt
ب) ppt
ج) rprt
د) pptx
167 اگر بخواهیم عین یک مطلب در اینترنت را جستجو کنیم انها را .......
الف) را داخل گیومه می نویسیم
ب) آنها را با علامت + ترکیب می کنیم
ج) انها را با عبارت and ترکیب می کنیم
د) آنها را با علامت | بکار می بریم .
168 اگر بخواهیم یک جلوه اعمال کنیم که فقط موضوع موجود را برجسته و شاخص نمایش دهد از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) emphasis
ب) entrance
ج) exit
د) best object
169 کدام‌یک از گزینه‌های زیر آدرس سایت‌های ایرانی را مشخص می‌کند؟
الف) ir.
ب) com.
ج) org.
د) net.
170 اگر بخواهید چند واژه همجوار را جستجو کنید، عبارت مورد جستجو را چگونه تایپ می‌کنید؟
الف) واژه‌ها را با علامت + از یکدیگر جدا می‌کنیم.
ب) واژه‌ها را داخل دابل‌کوتیشن تایپ می‌کنیم.
ج) واژه‌ها را با علامت – از یکدیگر جدا می‌کنیم.
د) هر سه مورد
171 در ابتدای بخش Subject برای فردی که پاسخ ایمیلش را ارسال کرده‌اید، کدام عبارت تایپ می‌شود، مخفف چیست؟
الف) Re مخفف Reply
ب) Fe مخفف Feed
ج) Fw مخفف Forward
د) Re مخفف Reject
172 کدام‌یک از پوشه‌های زیر در صندوق پستی، برای ذخیره کردن E-mailهای ناتمام به کار می‌رود؟
الف) Inbox
ب) Drafts
ج) Sent
د) Spam
173 در مقابل فیلد کدام‌یک از گزینه‌های زیر، باید آدرس فردی که نامه الکترونیکی قرار است برای او ارسال شود را نوشت؟
الف) TO
ب) CC
ج) BCC
د) Subject
174 کدامیک از گزینه‌های زیر به معنی «فراهم کننده سرویس اینترنت» است؟

الف) IE
ب) ISP
ج) WWW
د) CPU
175 اصطلاح Attach به چه معنی است؟
الف) Attach یعنی «حمله» که به حمله هکرها به یک سایت گفته می‌شود.
ب) Attach یعنی «ضمیمه» که به عمل ذخیره سازی فایل‌های ضمیمه شده به ایمیل گفته می‌شود.
ج) Attach یعنی «پاک کردن» که به عمل پاک کردن فایل‌های پیوست شده به ایمیل گفته می‌شود.
د) Attach یعنی «ضمیمه» که به عمل ضمیمه (پیوست) کردن فایل یا فایل‌هایی به ایمیل و ارسال آن گفته می‌شود.
176 به آدرس هر صفحه وب، ............ گفته می‌شود.
الف) پیوند
ب) URL
ج) IE
د) Home Page
177 معمولا آيكن ميانبر فايل هاي اجرايي در كدام گزينه منوي Start قرار دارد ؟
الف) گزينه Run
ب) گزينه All Programs
ج) گزينه Settings
د) گزينه Start
178 براي انتقال مطلبي به كليب بورد از دستورات ... استفاده مي شود .
الف) از دستورات Cut و Paste
ب) از دستورات Cut وCopy
ج) از دستورات Save و Paste
د) از دستورات Save as و Save
179 دستور Paste را چگونه اجرا مي كنيد ؟
الف) از منوي Edit روي دستور Paste كليك مي كنيم
ب) روي موضوع كليك راست كرده و از منوي ظاهر شده دستور Paste را كليك مي كنيم
ج) با فشار دادن كليدهاي Ctrl+V دستور Paste اجرا مي شود
د) هر سه گزينه
180 كليد ميانبر ابزار وسط چين چه ميباشد ؟
الف) CTRL + E
ب) CTRL + R
ج) CTRL + S
د) CTRL + L
181 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
182 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
183 به آدرس هر صفحه وب، ............ گفته می‌شود.
الف) پیوند
ب) URL
ج) IE
د) Home Page
184 به آدرس هر صفحه وب، ............ گفته می‌شود.
الف) پیوند
ب) URL
ج) IE
د) Home Page
185 فشردن همزمان كليدهاي [+CTRL‌باعث مي شود كه نوشته .....................
الف) بزرگ شود
ب) كوچك شود
ج) كج شود
د) زير خط دار شود
186 كدام يك از دستگاه هاي زير خروجي است ؟
الف) صفحه كليد
ب) پويشگر
ج) رسام
د) اهرم هدايت
187 كدام دستگاه زير براي بازي هاي كامپيوتري استفاده مي شود ؟
الف) اهرم هدايت
ب) پويشگر
ج) صفحه كليد
د) ماوس
188 کدام‌یک از گزینه‌های زیر به معنی پست الکترونیکی است؟
الف) WWW
ب) E-mail
ج) Chat
د) E-Commerce
189 تر كيب كدام يک از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود ؟
الف) Cutو Copy
ب) Copyو Paste
ج) Cut و Paste
د) Cutو Delete
190 کلید میان بر New Tab چیست ؟
الف) ctrl +t
ب) ctrl+n
ج) ctrl+j
د) ctrl+tab
191 در پست الکترونیکی کدام گزینه در پاسخ به پیام رسیده مورد استفاده قرار می گیرد
الف) reply
ب) reply all
ج) contacr
د) forward
192 اگر بخواهیم متنی را برش بزنیم از ctrl + ...... استفاده می کنیم
الف) X
ب) C
ج) V
د) B
193 برای رفتن به انتهای فایل یا سند در Word چگونه عمل می کنیم ؟
الف) Ctrl +Home
ب) Ctrl +End
ج) Page Down
د) page down
194 در ترازبندی پاراگراف گزینه Justify جهت ترازبندی ........ استفاده می‌شود؟
الف) راست
ب) چپ
ج) وسط
د) دوطرفه
195 كدام يك از كليد تركيبي زير براي كاهش سايز قلم استفاده مي شود؟
الف) ]+ctrl
ب) [+ctrl
ج) }+ctrl
د) {+ctrl
196 جهت كپي قالب بندي يك متن يا پاراگراف به متن يا پاراگرافي ديگر از ابزار.....استفاده مي شود؟
الف) copy و paste
ب) cut و paste
ج) format painter
د) bookmark
197 جهت افزودن كادر تزئيني به صفحات از چه قسمتي استفاده مي شود؟
الف) margins
ب) page borders
ج) shading
د) borders
198 جهت افزودن كادر تزئيني به صفحات از چه قسمتي استفاده مي شود؟
الف) margins
ب) page borders
ج) shading
د) borders
199 در صورتي كه بخواهيم يك نوشته را با صفحه كليد PASTE كنيم كدام كليد ميانبر صحيح است ؟
الف) CTRL + V
ب) CTRL + C
ج) CTRL + X
د) CTRL + Y
200 براي تغيير در اندازه صفحه كاري استفاده از كدام گزينه صحيح مي باشد ؟
الف) PAGE SETUP
ب) PRINT PREVIEW
ج) LINE SPACING
د) OUTSIDE BORDER
201 كدام يك از نرم افزارهاي زيرسيستمي است؟
الف) سيستم عامل
ب) EXCEL
ج) POWERPOINT
د) WORD
202 به چه واحدي CPU گفته مي شود ؟
الف) پردازش مركزي
ب) كنترل
ج) محاسبه و منطق
د) حافظه
203 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
204 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
205 به آدرس هر صفحه وب، ............ گفته می‌شود.
الف) پیوند
ب) URL
ج) IE
د) Home Page
206 تر كيب كدام يک از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود ؟
الف) Cutو Copy
ب) Copyو Paste
ج) Cut و Paste
د) Cutو Delete
207 تر كيب كدام يک از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود ؟
الف) Cutو Copy
ب) Copyو Paste
ج) Cut و Paste
د) Cutو Delete
208 تر كيب كدام يک از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود ؟
الف) Cutو Copy
ب) Copyو Paste
ج) Cut و Paste
د) Cutو Delete
209 تر كيب كدام يک از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود ؟
الف) Cutو Copy
ب) Copyو Paste
ج) Cut و Paste
د) Cutو Delete
210 تر كيب كدام يک از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود ؟
الف) Cutو Copy
ب) Copyو Paste
ج) Cut و Paste
د) Cutو Delete
211 کلید میان بر New Tab چیست ؟
الف) ctrl +t
ب) ctrl+n
ج) ctrl+j
د) ctrl+tab
212 کلید میان بر New Tab چیست ؟
الف) ctrl +t
ب) ctrl+n
ج) ctrl+j
د) ctrl+tab
213 کلید میان بر New Tab چیست ؟
الف) ctrl +t
ب) ctrl+n
ج) ctrl+j
د) ctrl+tab
214 براي تغيير در اندازه صفحه كاري استفاده از كدام گزينه صحيح مي باشد ؟
الف) PAGE SETUP
ب) PRINT PREVIEW
ج) LINE SPACING
د) OUTSIDE BORDER
215 كدام يك از دستگاه هاي زير خروجي است ؟
الف) صفحه كليد
ب) پويشگر
ج) رسام
د) اهرم هدايت
216 كدام يك از دستگاه هاي زير خروجي است ؟
الف) صفحه كليد
ب) پويشگر
ج) رسام
د) اهرم هدايت
217 براي انتقال تصاوير به حافظه كامپيوتر از چه دستگاهي استفاده مي شود ؟
الف) ماوس(MOUSE)
ب) پويشگر (SCANEER(
ج) اهرم هدايت(JOYSTICK)
د) صفحه كليد (KEYBOATD)
218 دستگاه CD-ROM يعني چه ؟
الف) نوعي ديسك است كه اطلاعات بر روي ان به صورت نقاط مغناطيس شده ضيط مي شود
ب) نوعي ديسك است كه به كمك اشعه ليزر اطلاعات بر روي ان ضبط و از ان بازخواني مي شود
ج) نوعي ديسك است كه اطلاعات ان به صورت نقاط مغناطيس شده و به كمك اشعه ليزر ضيط و باز خواني مي شوند
د) نوعي ديسك است كه اطلاعات در ان به صورت دائمي و مغناطيسي ليزر ضيط مي شود.
219 دستگاه CD-ROM يعني چه ؟
الف) نوعي ديسك است كه اطلاعات بر روي ان به صورت نقاط مغناطيس شده ضيط مي شود
ب) نوعي ديسك است كه به كمك اشعه ليزر اطلاعات بر روي ان ضبط و از ان بازخواني مي شود
ج) نوعي ديسك است كه اطلاعات ان به صورت نقاط مغناطيس شده و به كمك اشعه ليزر ضيط و باز خواني مي شوند
د) نوعي ديسك است كه اطلاعات در ان به صورت دائمي و مغناطيسي ليزر ضيط مي شود.
220 علائم قابل فهم كامپيوتر چيست ؟
الف) حروف انگليسي
ب) اعداد و ارقام
ج) صفرويك
د) اعداد و علائم رياضي
221 علائم قابل فهم كامپيوتر چيست ؟
الف) حروف انگليسي
ب) اعداد و ارقام
ج) صفرويك
د) اعداد و علائم رياضي
222 كامپيوتر هاي شخصي (personal computer) از كدام نوع كامپيوتر ها هستند ؟
الف) كامپيوتر هاي كوچك (mini computres)
ب) ابر كامپيوتر ها (super computers)
ج) كامپيوتر هاي بزرگ( mainfram computers)
د) ريز كامپيوتر ها (micro computers)
223 كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است ؟
الف) داده ها ، اطلاعات هستند كه در اختيار كامپيوتر قرار مي گيرند .
ب) اطلاعات ، داده هايي هستند كه در اختيار كامپيوتر قرار دارند .
ج) اطلاعات ، داده هاي ورودي هستند كه مورد پردازش قرار گرفته اند .
د) داده ها، اطلاعاتي هستند كه مورد پردازش قرار گرفته اند .
224

كامپيوتر چيست ؟

الف)

وسيله الكترونيكي است كه داده هاي درياقتي را صحيح و با سرعت زياد پردازش مي كند .

ب)

يك وسيله الكترومكانيكي است كه داده هايي را دريافت و ذخيره كرده و بر حسب دستورات داده شده آنها را پرد

ج)

يك وسيله الكترونيكي براي ذخيره و بازيابي اطلاعات است .

د)

يك ماشين حساب الكترونيكي است كه مي تواند محاسبات را با سرعت فوف العاده بالا انجام دهد .

225

كامپيوتر چيست ؟

الف)

وسيله الكترونيكي است كه داده هاي درياقتي را صحيح و با سرعت زياد پردازش مي كند .

ب)

يك وسيله الكترومكانيكي است كه داده هايي را دريافت و ذخيره كرده و بر حسب دستورات داده شده آنها را پرد

ج)

يك وسيله الكترونيكي براي ذخيره و بازيابي اطلاعات است .

د)

يك ماشين حساب الكترونيكي است كه مي تواند محاسبات را با سرعت فوف العاده بالا انجام دهد .

226 در كادر All or part of the file name هنگام جستجوي فايل ها يا پوشه ها چه موردي را مي توان وارد كرد ؟
الف) محل جستجو
ب) نام فايل
ج) محتواي فايل
د) تاريخ ايجاد فايل
227 براي جستجوي فايل ها در هفته گذشته كدام يك از گزينه هاي زير را بايد انتخاب كرد ؟
الف) Within the last week
ب) Don’t remember
ج) Within the past year
د) Specify Date
228 براي جستجوي فايل ها در هفته گذشته كدام يك از گزينه هاي زير را بايد انتخاب كرد ؟
الف) Within the last week
ب) Don’t remember
ج) Within the past year
د) Specify Date
229 براي جستجوي فايل ها در هفته گذشته كدام يك از گزينه هاي زير را بايد انتخاب كرد ؟
الف) Within the last week
ب) Don’t remember
ج) Within the past year
د) Specify Date
230 در كدام يك از ليستهاي زير مي توان محل جستجوي فايل ها را تعيين كرد ؟
الف) All or part of the file name
ب) Look in
ج) Search
د) Containing Text
231 در كدام يك از ليستهاي زير مي توان محل جستجوي فايل ها را تعيين كرد ؟
الف) All or part of the file name
ب) Look in
ج) Search
د) Containing Text
232 در كدام يك از ليستهاي زير مي توان محل جستجوي فايل ها را تعيين كرد ؟
الف) All or part of the file name
ب) Look in
ج) Search
د) Containing Text
233 براي يافتن فايل ها و يا پوشه ها از پنجره Search بايد كدام گزينه را انتخاب كرد ؟
الف) Computer or People
ب) On the internet
ج) All files and folders
د) Pictures
234 براي يافتن فايل ها و يا پوشه ها از پنجره Search بايد كدام گزينه را انتخاب كرد ؟
الف) Computer or People
ب) On the internet
ج) All files and folders
د) Pictures
235 به چه طريقي مي توان برنامه Search را فعال كرد ؟
الف) به وسيله منوي Start
ب) به وسيله پنجره My Computer
ج) به وسيله پنجره Windows Explorer
د) تمام موارد
236 اگر فايلي را از پنجره Recycle Bin حذف كنيد چه اتفا قي مي افتد ؟
الف) به طور كامل از كامپيوتر حذف مي شود
ب) مجددا به محل و پوشه اصلي برمي گردد
ج) فايل ها را نمي توان از پنجره Recycle Bin حذف كرد
د) گزينه 1و2
237 اگر فايلي را از پنجره Recycle Bin حذف كنيد چه اتفا قي مي افتد ؟
الف) به طور كامل از كامپيوتر حذف مي شود
ب) مجددا به محل و پوشه اصلي برمي گردد
ج) فايل ها را نمي توان از پنجره Recycle Bin حذف كرد
د) گزينه 1و2
238 اگر فايلي را از پنجره Recycle Bin حذف كنيد چه اتفا قي مي افتد ؟
الف) به طور كامل از كامپيوتر حذف مي شود
ب) مجددا به محل و پوشه اصلي برمي گردد
ج) فايل ها را نمي توان از پنجره Recycle Bin حذف كرد
د) گزينه 1و2
239 براي حذف فايل ها و پوشه هابه طور كامل مي توانيد پس از انتخاب آنها از كليد تركيبي ... استفاده كنيد .
الف) Alt+Delete
ب) Ctrl+Delete
ج) Delete
د) Shift+Delete
240 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
241 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
242 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
243 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
244 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
245 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
246 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
247 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
248 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
249 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
250 براي حذف فايل و يا پوشه بدون انتقال ان به سطل بازيافت كدام گزينه را بايد انتخاب كرد ؟
الف) Do not move files to the Recycle Bin
ب) Display delete confirmation dialog box
ج) Use one settings for all drives
د) Configure drives independently
251 براي حذف فايل و يا پوشه بدون انتقال ان به سطل بازيافت كدام گزينه را بايد انتخاب كرد ؟
الف) Do not move files to the Recycle Bin
ب) Display delete confirmation dialog box
ج) Use one settings for all drives
د) Configure drives independently
252 در كادر All or part of the file name هنگام جستجوي فايل ها يا پوشه ها چه موردي را مي توان وارد كرد ؟
الف) محل جستجو
ب) نام فايل
ج) محتواي فايل
د) تاريخ ايجاد فايل
253 در كادر All or part of the file name هنگام جستجوي فايل ها يا پوشه ها چه موردي را مي توان وارد كرد ؟
الف) محل جستجو
ب) نام فايل
ج) محتواي فايل
د) تاريخ ايجاد فايل
254 در كادر All or part of the file name هنگام جستجوي فايل ها يا پوشه ها چه موردي را مي توان وارد كرد ؟
الف) محل جستجو
ب) نام فايل
ج) محتواي فايل
د) تاريخ ايجاد فايل
255 براي ذخيره نتايج جستجوي انتخاب كدام يك از گزينه هاي زير مناسب است ؟
الف) كليك روي دكمه Search
ب) انتخاب گزينه Save Search از منوي Edit
ج) انتخاب گزينه Save Search از منوي File
د) انتخاب گزينه ?When was it Modified
256 براي ذخيره نتايج جستجوي انتخاب كدام يك از گزينه هاي زير مناسب است ؟
الف) كليك روي دكمه Search
ب) انتخاب گزينه Save Search از منوي Edit
ج) انتخاب گزينه Save Search از منوي File
د) انتخاب گزينه ?When was it Modified
257 براي جستجوي فايل ها در هفته گذشته كدام يك از گزينه هاي زير را بايد انتخاب كرد ؟
الف) Within the last week
ب) Don’t remember
ج) Within the past year
د) Specify Date
258 اگر فايلي را از پنجره Recycle Bin حذف كنيد چه اتفا قي مي افتد ؟
الف) به طور كامل از كامپيوتر حذف مي شود
ب) مجددا به محل و پوشه اصلي برمي گردد
ج) فايل ها را نمي توان از پنجره Recycle Bin حذف كرد
د) گزينه 1و2
259 اگر فايلي را از پنجره Recycle Bin حذف كنيد چه اتفا قي مي افتد ؟
الف) به طور كامل از كامپيوتر حذف مي شود
ب) مجددا به محل و پوشه اصلي برمي گردد
ج) فايل ها را نمي توان از پنجره Recycle Bin حذف كرد
د) گزينه 1و2
260 به وسيله كدام كادر محاوره اي مي توان تنظيمات پوشه را تغيير داد ؟
الف) Display Properties
ب) Folder Options
ج) Taskbar and Start Menu Properties
د) Customize Taskbar
261 براي به حداقل رساندن ابعاد تمام پنجره هاي باز در صفحه دسک تاپ بايد چه گزينه اي را انتخاب كرد ؟
الف) Show the Desktop
ب) Look the Taskbar
ج) Show Quick Launch
د) Always Show
262 براي انتخاب گروهي آيكن هاي پراكنده بايد از كدام كليدهاي زير به همراه كليک كردن استفاده كرد ؟
الف) Shift
ب) Alt
ج) Ctrl
د) Alt+Shift
263 براي نمايش انواع نوار ابزار و آدرس و غيره در پنجره ويندوز كدام منو مورد استفاده قرار مي گيرد؟
الف) View
ب) Edit
ج) Tools
د) File
264 براي خارج شدن از ويندوز عملكرد كدام گزينه صحيح است ؟
الف) خاموش كردن كليد Power يا On/Off كامپيوتر
ب) اجراي دستور Shut-Down از منوي Start
ج) بستن برنامه هاي باز با دستور Close
د) گزينه 1و2
265 پس از حداكثر رساندن هر پنجره دكمه Maximize به كدام دكمه زير تبديل مي شود ؟
الف) Minimize
ب) دكمه مذكور حذف مي شود
ج) به دكمه Restore تبديل مي شود
د) تغييري داده نمي شود
266 منظور از كليك راست چيست ؟
الف) فشار دادن يكي از كليدهاي ماوس را گويند
ب) فشار دادن دكمه سمت چپ ماوس را گويند
ج) فشار دادن دكمه سمت راست ماوس را گويند
د) همه موارد
267 منظور از Drag & Drop چيست ؟
الف) جابجايي فايلها را Drag & Drop گويند
ب) كشيدن و رها كردن موضوعي كه توسط اشاره گر ماوس انجام مي شود
ج) با استفاده از عمل Drag & Drop عمليات كپي انجام مي شود
د) گزينه 2و3
268 معادل انگليسي نوار عنوان چيست ؟
الف) Toolbar
ب) Title bar
ج) Menu bar
د) Scroll bar
269 فعال كردن كدام گزينه در تنظيمات نوار وظيفه (Taskbar ) باعث مخفي شدن نوار وظيفه مي شود ؟
الف) Auto-hide the Taskbar
ب) Lock the taskbar
ج) Show Quick Launch
د) Show the clock
270 به چه طريقي مي توان برنامه Search را فعال كرد ؟
الف) به وسيله منوي Start
ب) به وسيله پنجره My Computer
ج) به وسيله پنجره Windows Explorer
د) تمام موارد
271 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
272 براي حذف فايل قرار گرفته در سطل بازيافت بايد روي آن كليك راست كرده و گزينه ... را انتخاب كنيم .
الف) Restore
ب) Cut
ج) Delete
د) Paste
273 براي حذف فايل ها و پوشه هابه طور كامل مي توانيد پس از انتخاب آنها از كليد تركيبي ... استفاده كنيد .
الف) Alt+Delete
ب) Ctrl+Delete
ج) Delete
د) Shift+Delete
274 اگر فايلي را از پنجره Recycle Bin حذف كنيد چه اتفا قي مي افتد ؟
الف) به طور كامل از كامپيوتر حذف مي شود
ب) مجددا به محل و پوشه اصلي برمي گردد
ج) فايل ها را نمي توان از پنجره Recycle Bin حذف كرد
د) گزينه 1و2
275 برای رفتن به انتهای فایل یا سند در Word چگونه عمل می کنیم ؟
الف) Ctrl +Home
ب) Ctrl +End
ج) Page Down
د) page down
276 اگر بخواهیم متنی را برش بزنیم از ctrl + ...... استفاده می کنیم
الف) X
ب) C
ج) V
د) B
277 در پست الکترونیکی کدام گزینه در پاسخ به پیام رسیده مورد استفاده قرار می گیرد
الف) reply
ب) reply all
ج) contacr
د) forward
278 تر كيب كدام يک از دو فرمان زير باعث كپي شدن فايل ها و پوشه ها مي شود ؟
الف) Cutو Copy
ب) Copyو Paste
ج) Cut و Paste
د) Cutو Delete
279 کدام‌یک از گزینه‌های زیر به معنی پست الکترونیکی است؟
الف) WWW
ب) E-mail
ج) Chat
د) E-Commerce
280 به آدرس هر صفحه وب، ............ گفته می‌شود.
الف) پیوند
ب) URL
ج) IE
د) Home Page
281 جهت انصراف از آخرین عمل انجام شده ،کدام یک ازکلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟
الف) Ctrl+C
ب) Ctrl +X
ج) Ctrl +V
د) Ctrl +Z
282 كدام فرمان جهت ادغام چند خانه از خانه هاي جدول مورد استفاده قرار مي گيرد ؟
الف) merge cells
ب) split cells
ج) split table
د) delete cells
283 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
284 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
285 براي قرار دان يك ته زمينه در متن از چه گزينه اي استفاده مي شود؟
الف) background
ب) watermark
ج) page number
د) page color
286 کدام‌یک از شبکه‌های زیر در حد یک ساختمان به کار می‌رود؟
الف) LAN
ب) MAN
ج) WAN
د) هر سه مورد
287 بخشی از صفحه وب که وقتی علامت موس به آن بخش منتقل می‌شود، علامت آن به شکل «دست» تبدیل
می‌شود، .......... نام دارد.
الف) URL (آدرس)
ب) Download (بارگذاري)
ج) Link (پيوند)
د) IE (مرورگر اينترنت)
288 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
289 عبارت www مخفف چیست؟
الف) World Wide Web
ب) Work Wild Web
ج) World Wild Wait
د) Word Wide Web
290 برای ذخیره کردن یک عکس از اینترنت، چه کار می‌کنید؟
الف) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Picture As… را انتخاب می‌کنیم.
ب) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Properties را انتخاب می‌کنیم.
ج) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Show Picture را انتخاب می‌کنیم.
د) بر روی عکس کلیک راست کرده و گزینه Save Target As… را انتخاب می‌کنیم.
291 كليدهاي تركيبي فرمان Closeدر يک پنجره چيست ؟
الف) Ctrl+M
ب) Alt+F2
ج) Alt+F4
د) Ctrl+F2
292 برای انتخاب کل متن از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) ctrl +a
ب) ctrl+all
ج) سه بار کلیک
د) drag
293 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
294 برای ساختن یک ایمیل با استفاده از سایت yahoo از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) sign in
ب) sign out
ج) sign up
د) inbox
295 برای انتخاب کل متن از کدام گزینه استفاده می کنیم
الف) ctrl +a
ب) ctrl+all
ج) سه بار کلیک
د) drag
296 برای نمایش اسلاید ها از اسلاید جاری کدام گزینه را استفاده می کنیم
الف) F5
ب) F1
ج) shift+f1
د) shift+f5
297 به عمل بارگذاری مطلب بر روی اینترنت گفته می شود
الف) loading
ب) extract
ج) download
د) upload
298 کلید Ctrl+ S جهت -------------- استفاده می‌شود.
الف) ایجاد سند
ب) باز کردن سند
ج) ذخیره سند
د) حذف سند